Dochters van het Kruis

Dochters van het Kruis

 

Betekenis

Een fragment uit artikel één van de Constituties van de Dochters van het Kruis vertelt ons dat de Dochters een instituut van apostologisch leven vormen. Hun doel is te herkennen en te verkondigen dat de liefde van God zich op een ingrijpende wijze heeft geuit in het lijden en de dood van Jezus. In antwoord op deze liefde brengen de Dochters van het Kruis Christus eer en glorie door Hem lief te hebben en te dienen in zijn ledematen, vooral in de zwaksten en meest lijdenden.

Op 8 september 1833 gaf Jeanne Haze het ja-woord op de roeping van de Heer. Sedertdien vindt de stichting van de Congregatie onophoudelijk weerklank in de wereld. De Congregatie van het Kruis telt vandaag 93 gemeenschappen verspreid over verschillende continenten:

  • In Europa bestaan er gemeenschappen in België, Duitsland, Engeland, Ierland en Italië.
  • In Azië vindt de Congregatie weerklank in Pakistan en Indië.
  • In Amerika bestaan er ordes in Brazilië en Californië.

 

Activiteit

De zusters zijn actief op de meest diverse terreinen, gaande van dienstverlening aan jeugd, zieken, gehandicapten, bejaarden en de vierde wereld tot pastoraal werk. In de landen van de derde wereld wordt de voorrang gegeven aan opvoeding, sociale en gezondheidszorg, waardering van de vrouw en opvoeding van de meisjes. De zusters verzorgen lepra- en tuberculosepatiënten. In de steden leveren de instellingen (scholen, hospitalen en kindertehuizen) inspanningen om sociale veranderingen te bewerkstelligen. 

Het gevoelig maken van de jongeren voor waarden als sociale rechtvaardigheid en respect voor elk menselijk wezen ligt de zusters en hun lekenmedewerkers op het vlak van de opvoeding nauw aan het hart. 

In Europa zijn de zusters verantwoordelijk voor de verstrekking van zorgen in de tehuizen voor gehandicapten en bejaarden. Verder zijn zij actief in palliatieve zorgen en helpen zij mee in de desintoxicatie van alcohol- en drugsverslaafden. In navolging van Jezus willen de Dochters van het Kruis de Goede Boodschap van hoop en liefde brengen aan de wereld. 

 

Moeder Marie-Thérèse (1782-1876)

Jeanne Haze, in het klooster gedoopt als Moeder Marie-Thérèse van het H. Hart van Jezus, werd geboren te Luik op 27 februari 1782. Tijdens de Revolutie moest haar vader uitwijken met zijn gezin. In 1795 keert de familie Haze terug naar Luik. Jeanne heeft dan geen bestaansmiddelen meer. In de voormalige hoofdstad van het prinsbisdom heeft de verandering van het regime alles ontredderd. Overal heerst onveiligheid. Meer dan één vijfde van de bevolking heeft te lijden onder armoede. In de parochie St.-Barthélemy wijdt Jeanne zich aan het gebed en stelt zij zich ten dienste van de allerarmsten. Op 8 september 1833 sticht zij samen met haar zuster en twee andere gezellinnen de Congregatie van de Dochters van het Kruis. 

 

Moeder Marie-Thérèse is één van de weinige vrouwen die toegelaten werd in het Luikse pantheon. Door haar moderne ingesteldheid raakte zij bekend. Ze is een kind van het Ancien Régime en roeide tijdens de industriële en burgelijke 19e eeuwse revoluties vaak tegen de stroom in. Maar zij had naar God geluisterd en luisterde nu naar de wereld. Zij stelde zich ten dienste van de armen, zieken, kinderen die nood hadden aan onderwijs en catechese, wezen, jonge misdadigers, opgesloten vrouwen en bejaarden die aan hun lot werden overgelaten. 

Met de daadwerkelijke steun van Eerwaarde Heer Jean-Guillaume Habets (de Luikse Vincentius a Paula, medestichter van de Congregatie), groeide haar werkterrein gestadig uit van Luik en België tot Duitsland, Pakistan, Indië en Groot-Brittannië. Moeder Marie-Thérèse werkte mee aan de stichting van 51 huizen en bij haar overlijden telde de Congregatie 900 zusters. Welke de geheimen zijn van zulk succes? Een onwankelbaar vertrouwen in God en de mens, een totale zelfopoffering die gepaard ging met een grote bescheidenheid, een niet-alledaagse moed, een soms ongelofelijk optimisme, en een natuurlijke aanleg om problemen het hoofd te bieden.

 

Op 21 april 1991 werd Moeder Marie-Thérèse door Paus Johannes-Paulus II zaligverklaard. Sedert 21 april 1993 rust haar stoffelijk overschot in de kapel van het H. Hart. De bouw van deze kapel had Moeder Marie-Thérèse aandachtig gevolgd. 

 

Overheid kondigt versoepelde maatregelen aan: een gemiste kans.

Zoals velen onder jullie reeds vernomen hebben, heeft de overheid op 17.02.2021 nieuwe maatregelen voor bezoek in woonzorgcentra uitgevaardigd. Tot onze spijt zijn deze 'versoepelingen' strenger dan de regeling die wij tot nu toe kenden. In bijlage en hieronder kunnen

Lees meer
Versoepeling bezoekersregeling

Beste bewoner, familie, mantelzorger, bezoeker, … Goed nieuws! In dialoog met de andere Integro-huizen, coördinerend raadgevend arts, medewerkers en bewoners zetten wij opnieuw een aantal voorzichtige stappen richting meer welzijn en kleur voor de bewoners in ons

Lees meer